Uroczystość nadania Sali Dydaktycznej Kliniki Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM –  prof. zw. dr. hab. n. med. Krystiana Żołyńskiego

Posted Opublikowane przez Admin w Aktualności
Cze
5

 W dniu 3 czerwca 2019 roku odbyła się Uroczystość nadania Sali Dydaktycznej Kliniki Ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- prof. zw. dr. hab. n. med. Krystiana Żołyńskiego.

Uroczystość zaszczyciły m.in. następujące osoby:

Prof. zw. dr hab. n. med. Radzisław Kordek– Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski- Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego UM w Łodzi

Dr n. med. Monika Domarecka– Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM- Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi

Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński urodził się 24.06.1946 roku w miejscowości Runowo, powiat Wągrowiec. W 1971 roku ukończył jako prymus Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego w 1972 roku podjął pracę na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Urazowej i Ortopedii w Szpitalu Klinicznym WAM w Łodzi przechodząc  wszystkie  szczeble kariery  zawodowej do  Kierownika  Kliniki  i  Komendanta  Instytutu  Chirurgii. W  2002 roku po  połączeniu  Uczelni  Medycznych  w  Łodzi  i  powstaniu  Uniwersytetu  Medycznego objął  stanowisko  Kierownika  Kliniki  Ortopedii  z  Oddziałem  Rehabilitacji  Pourazowej  i  Kierownika I Katedry  Ortopedii  i Traumatologii Wydziału  Fizjoterapii Uniwersytetu  Medycznego w  Łodzi. W 2008 roku po reorganizacji  Katedry został Kierownikiem Katedry Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej Narządu Ruchu oraz Kierownikiem Kliniki Ortopedii i Traumatologii w tej Katedrze, którymi kierował do roku 2015, kiedy przeszedł na emeryturę.

W 1974 roku uzyskał  I stopnia specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu, w 1977 roku II stopnia z tej dziedziny. Ponadto uzyskał specjalizację z organizacji ochrony zdrowia wojsk (1997), medycyny sportowej (1999) i  rehabilitacji  medycznej (2002).

W 1977 roku obronił  z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: „Ocena wartości wolnych przeszczepów skóry pośredniej grubości”, a w 1983 roku zakończył z wyróżnieniem przewód habilitacyjny pt.: „Patogeneza i leczenie pourazowych zapaleń kości. Badania doświadczalne i kliniczne”. W 1990 roku uzyskał  tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a w 1994 roku stanowisko profesora zwyczajnego Wojskowej Akademii Medycznej.

Od 1977 roku do śmierci członek zwyczajny PTOiTr, przez 2 kadencje sekretarz Oddziału Łódzkiego PTOiTr i wiceprezes Łódzkiego Oddziału PTOiTr. Przez jedną kadencję wiceprezes Zarządu Głównego PTOiTr.

Był konsultantem wojewódzkim do spraw ortopedii i traumatologii narządu ruchu w latach   1983 – 1984 oraz członkiem nadzoru krajowego i konsultantem regionalnym do spraw ortopedii i traumatologii narządu ruchu w latach 1985 – 1990.

Przez 2 kadencje był członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zorganizował 2 Krajowe Zjazdy Naukowe PTOiTr oraz 4 Konferencje Naukowo-Szkoleniowe. Wyszkolił 7 lekarzy na I° z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz  9 na II stopnia specjalizacji. Był promotorem 90 zakończonych przewodów doktorskich, recenzentem 130 przewodów doktorskich, 6 przewodów habilitacyjnych,  6 kandydatów do tytułu profesora nauk medycznych oraz recenzentem dorobku naukowego do tytułu Doktora Honoris Causa  uczelni 2 profesorów.

Był Redaktorem Naczelnym i Członkiem Rady Naukowej 2 czasopism specjalistycznych: Kwartalnika Ortopedycznego (którego był założycielem) i Przeglądu Wojskowo-Medycznego.

Ponadto był członkiem Rady Naukowej 4 czasopism: Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej, Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji, Terapii Manualnej, Ortopedii i Traumatologii.

Na dorobek naukowy Profesora składają się 141 prace oryginalne, 112 referaty oraz komunikaty przedstawione na zjazdach i sympozjach naukowych w kraju. Był współautorem wydanych 4 skryptów naukowych dla lekarzy i studentów medycyny: Traumatologia polowa narządów ruchu, Zarys fizjologii, Chirurgia polowa, Epidemiologia działań wojennych i katastrof.

Za swoją działalność zawodową, naukową i dydaktyczną został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami  profesorów Adama Grucy i Wiktora Degi  przyznanymi przez Zarząd Główny PTOiTr oraz Donata Tylmana przyznanego przez Ortopedów WP, a także licznymi odznaczeniami i medalami resortowymi (m.in. Złotym Medalem „Siły Zbrojne Służbie Ojczyzny” oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”).

Płk w st. spocz. prof. zw. dr hab. n. med. Krystian Żołyński zmarł w dniu 05.01.2018 roku w Jeleniej Górze.