wstecz

Do studentów I roku Wydziału Lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie modułu chemiczno-biofizycznego, jeżeli w trakcie wcześniejszych studiów na wyższej uczelni opanowali wiedzę, umiejętności i kompetencje przewidziane w programie modułu poświadczone odpowiednimi dokumentami zawierającymi liczbę godzin, treści programowe i punkty ECTS. W tym celu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 8.10.2021 r. stosowne podanie zawierające:

  • poświadczone przez dziekanaty dokumenty potwierdzające zdanie odpowiednich egzaminów;
  • sylabusy, materiały dokumentujące treści merytoryczne (chemia, biochemia, fizyka, biofizyka etc.).

Po tym terminie żadne podania nie będą rozpatrywane.

Podania wraz załącznikami należy składać:

  • w dniach 22.09-24.10.21 oraz 27.09-1.10.21 w Zakładzie Biologii Molekularnej Nowotworów, ul. Mazowiecka 6/8, pok. 134 w godzinach 830-1600 (p. dr Małgorzata Sztiller-Sikorska tel. 42 272 57 03)
  • w dniach 4.10-8.10.21 na ul. Kopcińskiego 20, pok. asystencki lub pok. odczynnikowy (p. dr inż. Julita Tałaj tel. 42 678 25 42).

Każde podanie będzie rozpatrzone indywidualnie zarówno przez p. prof. Dariusza Nowaka (część biofizyczna) jak i przeze mnie (część chemiczna) i tylko obie pozytywne opinie umożliwiają
przedstawienie p. Dziekan prof. Joannie Narbutt wniosku o zaliczenie egzaminu z modułu chemicznobiofizycznego. Decyzja zostanie przekazana mailowo na adres uczelniany studenta do 18.10.2021 r. Do chwili otrzymania decyzji aplikant powinien uczęszczać na zaplanowane zajęcia licząc się z możliwością negatywnego rozpatrzenia podania.

Małgorzata Czyż
Prof. zw. dr hab. n. med. Małgorzata Czyż
kierownik
Zakładu Biologii Molekularnej Nowotworów
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Mazowiecka 6/8
92-215 Łódź
malgorzata.czyz@umed.lodz.pl