FAQ

  1. Zaświadczenia lekarskie?

zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1144):

Zaświadczenie lekarskie zawiera:

1) pieczątkę jednostki służby medycyny pracy przeprowadzającej badanie lekarskie;

2) datę wydania zaświadczenia lekarskiego;

3) imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) kierunek praktycznej nauki zawodu albo kształcenia;

5) nazwę i adres placówki dydaktycznej, która wydała skierowanie na badania lekarskie;

6) orzeczenie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich;

7) podpis i pieczątkę lekarza;

8) datę następnego badania lekarskiego wynikającą z przepisów wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

9) pouczenie o terminie i sposobie wniesienia odwołania od zaświadczenia lekarskiego.

  1. Jakie informacje powinno zawierać podanie o przeniesienie z innej uczelni?

Po pozytywnym przejściu rekrutacji składamy podanie do Dziekana głównego prof. dr hab. n.med. Jurka Olszewskiego zgodnie z regulaminem studiów § 31 ust. 5 p. 1-6. Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm.

  1. Jakie należy spełnić wymogi do uzyskania wpisu warunkowego?

zgodnie z regulaminem studiów § 28 ust. 1. Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm. „ Dziekan , na udokumentowany wniosek studenta, który nie uzyskał liczby punktów ECTS wymaganej do otrzymania wpisu na kolejny semestr, może udzielić zgody na wpis warunkowy, jeżeli student w poprzednim semestrze uzyskał nie mniej niż 70 % punktów ECTS wymaganych zgodnie z planem studiów do zaliczenia semestru.”

  1. Jakie należy złożyć dokumenty aby otrzymać IOS?

zgodnie z regulaminem studiów § 12 ust. 1, 2 pkt. 1-8  ust. 3,4,5. Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm. „Do wniosku o udzielenie zgody na odbywanie studiów w trybie IOS student zobowiązany jest dołączyć indywidualny plan zajęć oraz terminarz zaliczeń i egzaminów, zaakceptowane przez kierowników przedmiotów, których zmiany dotyczą”

  1. W jakim terminie należy złożyć podanie o egzamin komisyjny?

zgodnie z regulaminem studiów § 26 ust. 1. Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm. „ W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że w trakcie zaliczenia lub egzaminu doszło do nieprawidłowości w jego przeprowadzeniu, na wniosek studenta, złożony w terminie 5 dni od dnia wpisania oceny do ESOS, Dziekan podejmuję decyzję o przeprowadzeniu odpowiednio zaliczenia komisyjnego lub egzaminu komisyjnego”

  1. Co zrobić aby reaktywować się na studia?

zgodnie z regulaminem studiów § 54 ust. 1 -7 55 ust. 1- 5. Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm. „ Warunkiem wznowienia studiów jest złożenie egzaminu reaktywacyjnego z przedmiotu lub przedmiotów wyznaczonych przez Dziekana, przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia dla ostatniego zaliczonego roku studiów”, „Wniosek o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o wznowienie studiów składa nie później niż na 60 dni przed rozpoczęciem semestru, w którym ma nastąpić wznowienie studiów”

  1. Jakie należy spełnić wymogi do uzyskania powtarzania semestru / roku?

zgodnie z regulaminem studiów § 29 ust. 1 – 4 Regulamin dostępny na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakładce studenci Akty prawne Uchwała nr 385/2015 z dnia 23.04.2015r. ze zm. „Dziekan, na udokumentowany wniosek studenta, który nie uzyskał liczby punktów ECTS wymaganej do otrzymania wpisu lub wpisu warunkowego na kolejny semestr, może udzielić zgody na powtarzanie semestru (ponowny wpis na ten sam semestr)”

  1. Co zrobić aby otrzymać duplikat legitymacji studenckiej?

– należy zapłacić na swoje subkonto 25,50 zł

-zamieścić ogłoszenie w gazecie o zaginięciu legitymacji lub przyniesienie z Policji informacji o zgłoszeniu kradzieży

-napisać podanie do Dziekana o wyrobienie duplikatu legitymacji

– wypełnienie wniosku o wyrobienie duplikatu  legitymacji


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory