FAQ

 1. Jakie dokumenty należy złożyć do Dziekanatu w celu wyboru recenzentów ?
  a) 4 egzemplarze gotowej (oprawionej) pracy doktorskiej podpisane na pierwszej stronie przez Promotora (praca powinna zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim oraz kserokopię zgody Komisji Bioetyki na prowadzenie badań).
  b) pięć płyt CD z pracą doktorską zapisaną w formie PDF. Cztery płyty należy wkleić do oprawionych egzemplarzy prac doktorskich – do każdej; jedna płyta na końcu pracy. Każdą płytę należy opisać imieniem, nazwiskiem, tematem pracy doktorskiej i rokiem złożenia.
  c) podanie od Promotora do Dziekana Wydziału Wojskowo – Lekarskiego z prośbą o powołanie dwóch recenzentów pracy na Posiedzeniu Rady Wydziału.
  W podaniu należy podać propozycję trzech recenzentów. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w jednostce naukowej, w której przeprowadzany jest przewód doktorski, muszą być samodzielnymi pracownikami nauki ( doktor habilitowany, profesor ), nie mogą być zatrudnieni w tej samej jednostce.
  d) opinię promotora o pracy doktorskiej doktoranta.
 2. Jaki jest koszt przewodu doktorskiego z „ wolnej stopy ”, dla osoby, która nie jest słuchaczem studiów doktoranckich?
  Koszt przewodu wynosi 15 000 tyś zł. Kwotę należy zapłacić po wszczęciu przewodu  doktorskiego. 
 3. Jakie egzaminy należy zdać w przebiegu przewody doktorskiego aby zostać dopuszczonym do obrony pracy doktorskiej?
  Doktorant po wyborze recenzentów zdaje egzamin z wybranego języka obcego i filozofii lub historii medycyny; protokoły z tych egzaminów należy dostarczyć do Sekcji Nauki ( pokój 101). Egzamin z przedmiotu podstawowego Doktorant zdaje dopiero po wpłynięciu do Sekcji Nauki dwóch recenzji pracy doktorskiej. 
 4. Jakie formalności muszą zostać spełnione do wyróżnienia pracy doktorskiej ?
  Do wyróżnienia pracy doktorskiej konieczne jest:
  a) złożenie przez obu Recenzentów wraz z recenzją, wniosku o wyróżnienie pracy, załączonego do kompletu dokumentów przesłanego Recenzentom.
  b) posiadanie przez Doktoranta publikacji oryginalnych, w których jest pierwszym autorem: jednej publikacji o minimalnej punktacji 9 pkt. MNiSW, lub kilku prac o łącznej punktacji minimum 12 pkt. MNiSW.
  c) pozytywna opinia Komisji Doktorskiej w sprawie wyróżnienia, wyrażona w głosowaniu tajnym (zwykłą większością głosów) przeprowadzonym po pozytywnym głosowaniu w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

Wydrukuj strone
Do gory
Do gory