Praktyki

Wakacyjne praktyki studenckie są obowiązkowe;

Realizowane są w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień;

Trwają cztery tygodnie i odbywają się zgodnie z programem praktyk;

Podstawą zaliczenia jest dostarczenie do dziekanatu w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2023 r. podpisanej i opieczętowanej karty praktyk.

Placówka przyjmująca studenta na praktykę wakacyjną może wymagać od studenta :

  1. aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
  2. zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B;
  3. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
  4. ochronnego ubrania medycznego;

Karta praktyk I rok

Karta praktyk II rok

Karta praktyk III rok

Karta praktyk IV rok

Karta praktyk V rok

Regulamin studenckich praktyk wakacyjnych