Informacje

GWARANCJA NAJLEPSZEGO WYKSZTAŁCENIA I NAJWIĘKSZEJ PRZYGODY ŻYCIA

Wydział Wojskowo-Lekarski kształci kandydatów na

 • lekarzy cywilnej służby zdrowia
 • lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • fizjoterapeutów
 • studentów anglojęzycznych – jako jedyny Wydział na Uczelni

Wydział jest obecnie jedyną na rynku edukacyjnym jednostką naukowo-dydaktyczną posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć z przedmiotów wojskowo-medycznych (umowa z MON).

Wydział Wojskowo-Lekarski, oprócz tradycyjnych przedmiotów nauczania dla kierunku lekarskiego oferuje również zajęcia tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe.

 

RYS HISTORYCZNY

Wojskowe szkolnictwo medyczne swymi korzeniami sięga roku 1922 ,  kiedy to rozkazem ministra Spraw Wojskowych utworzono w Warszawie Wojskową Szkołę Sanitarną / WSS/, która rozpoczęła kształcenie oficerów służby zdrowia. W 1925 roku WSS połączono z Wojskowym Instytutem Sanitarnym oraz Szpitalem Ujazdowskim i przemianowano na Oficerską Szkołę Sanitarną. W 1928 roku dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podchorążych Sanitarnych, a w 1930 roku powołano do życia Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W czasie II wojny światowej, po upadku Polski,  na Zachodzie Europy powstało kilka polskich ośrodków kształcenia wojskowej kadry medycznej.

W 1945 r. w Łodzi powstała Wojskowo-Medyczna Szkoła Felczerów, którą po wielokrotnych reorganizacjach przekształcono w 1950 r. w Centrum Wyszkolenia Medycznego kształcące   wspólnie  z Akademią Medyczną w Łodzi  oficerów lekarzy oraz oficerów felczerów. W 1957 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 477/57 z dnia 7 listopada  zostaje powołana Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi która w 1975 roku swoim patronem obrała gen. dyw. profesora Bolesława  Szareckiego. Wojskowa Akademia Medyczna w okresie od 1957 roku do 2002 roku wykształciła ponad 5 tysięcy lekarzy wojskowych oraz stomatologów i farmaceutów.  Tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego otrzymało 190 wykładowców WAM. Rada Wydziału Lekarskiego WAM nadała stopnie doktora medycyny ponad 1800 osobom,  a 300 pracowników  uzyskało stopień doktora habilitowanego.

Po połączeniu Wojskowej  Akademii Medycznej z Akademią Medyczną w Łodzi i utworzeniu 1 października 2002 roku Uniwersytetu Medycznego,  Wydział Lekarski WAM został przekształcony w  Wydział Wojskowo-Lekarski  Uniwersytetu Medycznego. Wydział jest prawnym następcą i kontynuatorem tradycji Wydziału Lekarskiego WAM.  W 2007 roku przywrócono na tym Wydziale   kształcenia kandydatów na lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2009 roku decyzją Senatu Uczelni  w skład Wydziału Wojskowo- Lekarskiego został włączony Wydział Fizjoterapii. W 2012 r. przekształcony na kierunek Fizjoterapia w ramach Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

Oprócz tradycyjnych przedmiotów  nauczania dla kierunku lekarskiego prowadzone są  zajęcia  tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Podczas tych zajęć studenci-stypendyści MON  zdobywają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wojskowej służbie zdrowia w kraju oraz   na misjach pokojowych wojsk NATO. Wydział kształci lekarzy  w systemie jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych). Obecnie na kierunku lekarskim studiuje ok. 800 studentów w systemie stacjonarnym  i  niestacjonarnym oraz ok. 240 studentów podchorążych w ramach limitu MON.  Oddział Studiów w Języku Angielskim alokowany przy Wydziale  kształci około 300 zagranicznych studentów. Na kierunku Fizjoterapii studiuje  ponad 700 studentów.

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH NA KIERUNKU LEKARSKIM „WOJSKOWYM”

 • Biologiczne zagrożenia w środowisku człowieka
 • Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na elementy morfotyczne krwi
 • Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w wybranych stanach chorobowych
 • Ocena odporności naturalnej i immunologicznej u dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz u chorych z niewydolnością nerek
 • Zagadnienia epidemiologiczne i immunologiczne u dzieci z alergią pokarmową
 • Badania użyteczności klinicznej nowych biomarkerów funkcji żołądka
 • Badania nad udziałem układu serotoninergicznego i melatoninergicznego w patogenezie przewlekłych chorób przewodu pokarmowego
 • Wpływ substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na komórki gruczołów dokrewnych w warunkach in vitro  (linie komórkowe i pierwotne hodowle)
 • Badania nad płodowym zespołem alkoholowym
 • Nowe markery w predykcji występowania powikłań narządowych i rokowanie u chorych z sepsą
 • Badania nad chorobami o podłożu autoimmunologicznym w neurologii
 • Badania nad podłożem genetycznym nefropatii cukrzycowej
 • Nefroprotekcja
 • Zastosowanie nowych metod profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych chorób układu moczowego i narządu płciowych męskich
 • Rozpoznanie i leczenie niewydolności komórek macierzystych rąbka rogówki
 • Nowoczesne metody leczenia i monitorowania wyników terapii w chirurgii ortognatycznej, onkologicznej i traumatologii twarzowo-szczękowej

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • lekarski
 • lekarski dla studentów wojskowych w ramach limitu MON
 • fizjoterapia

 

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW – PRZYSZŁYCH LEKARZY  CYWILNYCH NA WYDZIALE WOJSKOWO-LEKARSKIM

Sześcioletni  okres studiów dzieli się na lata i semestry studiów powiązane z odpowiednimi procesami dydaktycznymi. Integralną częścią poszczególnych lat   i semestrów studiów są praktyki realizowane według odrębnych planów.  W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe a na latach dalszych przedmioty  kliniczne. Proces nauczania  wymaga stosowania szerokiego profilu środków dydaktycznych: tradycyjnych i nowoczesnych technik audiowizualnych. Różnicowanie stosowanych metod nauczania i środków dydaktycznych obliczone jest na rozwijanie samodzielności studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz twórczego, pobudzającego inicjatywy myślenia. Proces dydaktyczno – wychowawczy     w całości ukierunkowany jest na uzewnętrznienie przez studentów cech osobowości właściwych w zawodzie lekarza. Szczególnie ważne jest znaczenie bioetyki i zajęć  z pracownikami naukowymi, opiekunami tworzącymi wzorce osobowe lekarza . Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom lekarza  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Studenci naszego wydziału mogą korzystać z indywidualnego toku studiów. W ramach STN istnieją koła naukowe, a nasi studenci aktywnie uczestniczą  w corocznych zjazdach STN.

Prowadzona jest stała wymiana studentów z uczelniami państw europejskich w ramach programu Sokrates i  Erasmus.  Bardzo dynamicznie rozwija się działalność sportowo – kulturalna naszego Wydziału. Studenci biorą czynny udział z licznych zawodach organizowanych przez AZS zarówno w ramach naszej uczelni jak i w imprezach ogólnokrajowych. Bazę rekreacyjno-sportową naszego Wydziału stanowi kompleks sal sportowych, basenu, boisk i gabinetów odnowy biologicznej zlokalizowanych wraz z akademikami przy placu Hallera i ulicy 6-go Sierpnia. Zapewnia to bezpieczeństwo i wygodę korzystania z tych obiektów.

Program nauczania  w toku 6-letnich studiów realizowany jest w oparciu o następujące zakłady i kliniki:

 

kształcenie ogólne

 • Zakład Anatomii Prawidłowej
 • Zakład Biologii Środowiskowej
 • Zakład Histologii i Embriologii
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biochemii Hormonów
 • Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
 • Zakład Fizjologii Człowieka
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
 • Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Studium Języków Obcych
 • II Zakład Medycyny Rodzinnej
 • II Zakład Prawa Medycznego
 • Główna Biblioteka / zajęcia z przysposobienia bibliotecznego/.

 

kształcenie kliniczne

 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Pediatrii Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii  
 • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
 • Klinika Dermatologii ,  Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
 • Klinika Ginekologii
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
 • I Klinika Urologii
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Klinikę Neurologii i Udarów Mózgu
 • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
 • Zakład Nadciśnienia Tętniczego
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej

 

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW PODCHORĄŻYCH – PRZYSZŁYCH LEKARZY WOJSKOWYCH  DLA POTRZEB MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawniej obowiązujących w WAM. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Student cywilny kierunku lekarskiego Wydziału Wojskowo-Lekarskiego ma w trakcie trwania studiów możliwość podpisanie  umowy z wojskiem i dołączenia do grupy studentów podchorążych. Od tego momentu nosi mundur, jest skoszarowany, otrzymuje żołd, uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedmiotów wojskowo-lekarskich i wojskowych i ma zapewnioną po ukończeniu studiów pracę jako lekarz-oficer  w strukturach wojskowej służby zdrowia.

Zajęcia dla studentów podchorążych odbywają się w grupach wspólnych ze studentami cywilnymi  w zakładach i klinikach Wydziału wymienionych wcześniej oraz w oparciu o:

 • Zakład Interny Wojskowej
 • Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
 • Zakład Chirurgii Wojskowej
 • Zakład Farmakologii  i Toksykologii
 • Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
 • Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej

 

PROFIL ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia chorób oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci kierunku lekarskiego – stypendyści Ministerstwa Obrony Narodowej  obok wymienionych powyżej umiejętności  posiadają wiedzę niezbędną w pracy lekarza-oficera.

Wojskowa służba zdrowia obejmuje całokształt opieki medyczno-sanitarnej w wojsku. Do jej zadań należy:

 • utrzymanie i praca nad wzmacnianiem stanu zdrowotnego sił zbrojnych przez właściwy dobór kandydatów do służby wojskowej
 • stała kontrola ich stanu zdrowia, kondycji oraz nadzór nad wychowaniem fizycznym;
 • zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych w obszarze zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp.;
 • szczepienia ochronne, wykrywanie zakażeń;
 • edukacja –  prowadzenie szkoleń medycznych;
 • przygotowanie sił zbrojnych na wypadek wojny;
 • zdolność do działania w warunkach polowych

 

A CO PO STUDIACH?..

Obecnie wojskowa  służba zdrowia  przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje ponad kilkuset lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również  do pracy w wojskowych  misjach zagranicznych.

 

KIERUNEK : FIZJOTERAPIA

Studia na kierunku Fizjoterapia realizowane były od 1998 roku w systemie zaocznym w Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego na Wydziale Lekarskim. Zajęcia prowadzone były przez jednostki organizacyjne Uczelni ze współuczestnictwem kadry naukowo-dydaktycznej krajowych ośrodków akademickich. W związku z rozwiązaniem Wojskowej Akademii Medycznej i utworzeniem 1 października 2002 roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, powstał Wydział Fizjoterapii, oparty głównie na strukturze organizacyjnej i kadrowej Wojskowej Akademii Medycznej i z udziałem struktur organizacyjnych Akademii Medycznej w Łodzi. Wydział kształcił magistrów fizjoterapii (uzupełniające studia  II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) oraz licencjatów fizjoterapii (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne).Od  2009 roku Wydział Fizjoterapii został włączony w struktury Wydziału Wojskowo- Lekarskiego. W 2012 r. przekształcony na kierunek Fizjoterapia w ramach Wydziału Wojskowo-Lekarskiego.

 

GŁÓWNE KIERUNKI  BADAŃ  NAUKOWYCH PROWADZONYCH NA   KIERUNKU  FIZJOTERAPIA :

 • fizjologia aktywności ruchowej
 • ograniczona aktywność ruchowa i hipokinezja
 • ekstremalne stany fizjologiczne i ich wpływ na organizm
 • badania nad zastosowaniem jelita w różnych sposobach odprowadzania moczu u chorych z rakiem pęcherza moczowego
 • badania nad nowymi metodami leczenia kamicy układu moczowego.
 • patogeneza chorób układu pokarmowego.
 • onkologia ginekologiczna.
 • diagnostyka , leczenie i profilaktyka chorób u dzieci i młodzieży.
 • badania nad nowymi metodami przydatnymi w monitorowaniu przebiegu chorób o charakterze ostrym.
 • farmakologia antymiażdzycowa – nowe leki , strategia leczenia.
 • badania OUN w stanach pourazowych i chorobach nowotworowych.
 • badania ilościowe w patologii.
 • doskonalenia profil
 • aktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji w udarach mózgu i zespołów otępiennych.
 • Badania genotoksyczności wybranych mutagenów i kancerogenów środowiskowych
 • Badania wpływu zwiększonej aktywności ruchowej na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe,
 • Zastosowanie środków o działaniu immunomodulującym w leczeniu przewlekłych zapaleń kości
 • Peptydy natriuretyczne w fizjologii i chorobach układu krążenia
 • Diagnostyka termologiczna i termowizyjna schorzeń kręgosłupa
 • Molekularne podstawy chorób metabolicznych
 • Funkcja amin biogennych w regulacji procesów życiowych (fizjologia i patofizjologia).

 

KSZTAŁCENIE NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

PIERWSZY STOPIEŃ
Fizjoterapia należy do zawodów medycznych i stanowi główny dział rehabilitacji medycznej. Jej głównym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się  z niepełnosprawnością, poprzez usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczanie bólu i stanów zapalnych, poprawa sprawności poszczególnych narządów, jak również całego organizmu.

W zależności od rodzaju zastosowanego bodźca wyróżnia się poszczególne działy fizjoterapii:

 • balneoterapię (bodźce naturalne –  wody mineralne, słońce, powietrze);
 • klimatoterapię (bodźce klimatyczne);
 • hydroterapię (bodźce wodne);
 • kinezyterapię (bodźce kinetyczne –  terapia ruchem)
 • terapię manualną
 • masaż leczniczy
 • fizykoterapię (sztucznie wytworzone bodźce – elektrolecznictwo, termoterapia, światłolecznictwo, laseroterapia, magnetoterapia).

Do kompetencji fizjoterapeuty należy współudział w leczeniu osób z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, mięśniowo-szkieletowymi i internistycznymi, podejmowanie działań profilaktycznych, ocena stanu funkcjonalnego pacjenta, edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie postaw prozdrowotnych; współpraca z lekarzem i innymi członkami zespołu rehabilitacyjnego.

Zakres studiów pierwszego stopnia obejmuje przedmioty podstawowe: anatomia prawidłowa i funkcjonalna, biologia, fizjologia, patologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia oraz kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna. Istotną część programu stanowią przedmioty kierunkowe: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, terapia manualna, zaopatrzenie ortopedyczne, kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu, kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapia w dysfunkcjach narządu ruchu oraz w dysfunkcjach narządów wewnętrznych. Integralną częścią programu studiów są praktyki zawodowe realizowane w szpitalach, przychodniach, klinikach, ośrodkach rehabilitacyjnych i szkołach. Oprócz przedmiotów zawodowych studenci mają realizowane zajęcia z języka obcego, umożliwiające porozumiewanie się na poziomie B2. Realizowane jest wychowanie fizyczne i technologia informacyjna oraz przedmioty humanistyczne: etyka i promocja zdrowia i profilaktyka w społeczeństwach na przełomie dziejów.

Fizjoterapeuci powinni dysponować przede wszystkim wiedzą ogólnomedyczną  oraz dużymi umiejętnościami manualnymi i sprawnością fizyczną. Posiadane umiejętności i wiedza specjalistyczna zapewniają efektywność pracy z pacjentem. Terapeuta powinien charakteryzować się cierpliwością, odpowiedzialnością, umiejętnością podejmowania decyzji i łatwego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem oraz chęcią niesienia pomocy. Niezwykle istotna jest także elastyczność oraz wysoka odporność psychiczna, ponieważ przyszła praca polega na kontakcie z osobami w każdym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności i zaburzeń funkcji, w tym również zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Przyswojenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności, oraz kompetencji społecznych określonych programem kształcenia następuje podczas zajęć z wybitnymi specjalistami oraz praktyk zawodowych, a przede wszystkim  jest efektem samodzielnej pracy studenta. Odpowiednie skorelowanie różnych form nauczania służy aktywizowaniu studentów w poszukiwaniach wielostronnych informacji i skłania ich do permanentnego samodoskonalenia. W rozwijaniu u studentów kompetencji społecznych wiodące znaczenie ma postawa kadry naukowo-dydaktycznej, która stanowi wzorzec wysokich kwalifikacji i etyki zawodowej.

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Przedmioty realizowane na I stopniu studiów:

 

Kształcenia ogólnego:

 • Szkolenie BHP,
 • Przysposobienie biblioteczne
 • Promocja zdrowia i profilaktyka w społeczeństwach na przełomie dziejów etyka
 • Technologia informacyjna,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Języki obce.

 

Podstawowe:

 • Anatomia prawidłowa i funkcjonalna,
 • Biologia medyczna,
 • Fizjologia,
 • Patologia ogólna,
 • Biochemia,
 • Biofizyka,
 • Biomechanika,
 • Pedagogika,
 • Kinezjologia,
 • Psychologia,
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna

 

Kierunkowe:

 • Fizjoterapia ogólna,
 • Kinezyterapia,
 • Fizykoterapia,
 • Masaż leczniczy,
 • Terapia manualna,
 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu,
 • Zaopatrzenie ortopedyczne,
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w: chirurgii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej, pediatrii,
 • Fizjoterapia kliniczna w: otolaryngologii, chirurgii, reumatologii, neurologii i neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, intensywnej terapii, geriatrii, psychiatrii, onkologii i medycynie paliatywnej, pediatrii,

 

Do wyboru studenta:

 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
 • Ergonomia w rehabilitacji,
 • Zespołowe gry sportowe w usprawnianiu ruchowym,
 • Zespołowe gry sportowe w usprawnianiu ruchowym,
 • Gimnastyka z hydrokinezyterapią dla osób starszych,
 • Zaburzenia chodu w chorobach neurologicznych,
 • Hiperkinetyczne zaburzenia ruchu,
 • Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych,
 • Terapia zajęciowa,
 • Muzykoterapia i choreoterapia,
 • Arteterapia,
 • Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne w protetyce,
 • Nowoczesne środki  pomocnicze stosowane w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych,
 • Inteligencja emocjonalna,
 • Psychospołeczne aspekty stresu

 

DRUGI STOPIEŃ
Absolwent uzyskuje wykształcenie i przygotowanie zawodowe – zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania różnych czynników naturalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi. Magister fizjoterapii posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i prawidłowego doboru metod i zabiegów terapeutycznych mających na celu kształtowanie podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku i utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź urazów; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

Ponadto absolwenci posiadają przygotowanie niezbędne do wykonywania wszelkich badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, potrafią planować, kontrolować  i oceniać efektywność procesu rehabilitacji medycznej, współpracować w ramach większych zespołów, samodzielnie kierować zespołem terapeutycznym, a także placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną oraz prowadzić szkolenia zawodowe.

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach III stopnia (doktoranckich) oraz rozpocząć specjalizację z zakresu fizjoterapii.

Przedmioty realizowane na II stopniu studiów:

 

Podstawowe:

 • Szkolenie BHP,
 • Genetyka człowieka i uwarunkowań zdolności motorycznych,
 • Farmakologia,
 • Metodologia badań naukowych,
 • Psychologia kliniczna i psychoterapia,
 • Pedagogika specjalna,
 • Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji,
 • Dydaktyka fizjoterapii,
 • Prawo medyczne w fizjoterapii,
 • Historia rehabilitacji i fizjoterapii,
 • Filozofia,
 • Biostatystyka,
 • Bioetyka,
 • Demografia i epidemiologia,
 • Zdrowie publiczne,
 • Ekonomia i systemy ochrony zdrowia,
 • Zarządzanie i marketing

 

Kierunkowe:

 • Metody specjalne fizjoterapii,
 • Aktywność ruchowa adaptacyjna,
 • Medycyna fizykalna i balneoklimatologia,
 • Balneochemia,
 • Protetyka i ortotyka ,
 • Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji: w chorobach układu nerwowego, w chorobach układu oddechowego, w kardiologii, w onkologii i medycynie paliatywnej, w reumatologii, w pediatrii, w ortopedii i traumatologii, w ginekologii i położnictwie, geriatrii
 • Sport osób niepełnosprawnych

 

Do wyboru studenta:

 • Fizjoterapia w dermatologii estetycznej,
 • Neurofizjologia kliniczna dla neurorehabilitacji,
 • Fizjoterapia w medycynie sportowej i odnowie biologicznej,
 • Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej i narządu żucia,
 • Propedeutyka rehabilitacji szkolnej,
 • Fizjoterapia w urologii,
 • Terapia zajęciowa,
 • Fizjoterapia dzieci autystycznych,
 • Fizjoterapia w chorobach psychosomatycznych

 

A CO PO STUDIACH?…

Współcześnie zawód fizjoterapeuty stał się bardzo popularny oraz powszechnie potrzebny, na co z pewnością mają wpływ globalne zmiany społeczne: rosnąca długość życia i średnia wieku, spadek przyrostu naturalnego, zainteresowanie zdrowym stylem życia. Fizjoterapeuci to dziś nie tylko osoby pracujące w szpitalach i klinkach, lecz szeroko wykwalifikowani specjaliści członkowie zespołów rehabilitacyjnych  uczestniczący w realizacji procesu leczenia i w profilaktyce.

Absolwenci mogą znaleźć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących  kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • gabinetach masażu;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę w warunkach nie klinicznych.

Absolwenci fizjoterapii mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swojej wiedzy i  umiejętności poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach (np. masażu japońskiego, tajskiego, akupresury), kontynuację edukacji na studiach podyplomowych (fizjoterapia z gimnastyką korekcyjną, z elementami zdrowia publicznego, fizjoterapia w odnowie biologicznej).

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować dalszą naukę na studiach magisterskich II stopnia nauczania. Absolwent studiów II stopnia może podejmować studia doktoranckie.

Efekty kształcenia oraz oparty na nich program kształcenia dla kierunku Fizjoterapia są zgodne z koncepcją Krajowych Ram Kwalifikacji oraz ze strategią rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2011-2010 (cel strategiczny: kształcenie).

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory