Informacje

GWARANCJA NAJLEPSZEGO WYKSZTAŁCENIA I NAJWIĘKSZEJ PRZYGODY ŻYCIA

Kolegium Wojskowo-Lekarskie kształci kandydatów na

 • lekarzy cywilnej służby zdrowia
 • lekarzy wojskowych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kolegium Wojskowo-Lekarskie, oprócz tradycyjnych przedmiotów nauczania dla kierunku lekarskiego oferuje również zajęcia tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe.

 

RYS HISTORYCZNY

Wojskowe szkolnictwo medyczne swymi korzeniami sięga roku 1922 ,  kiedy to rozkazem ministra Spraw Wojskowych utworzono w Warszawie Wojskową Szkołę Sanitarną / WSS/, która rozpoczęła kształcenie oficerów służby zdrowia. W 1925 roku WSS połączono z Wojskowym Instytutem Sanitarnym oraz Szpitalem Ujazdowskim i przemianowano na Oficerską Szkołę Sanitarną. W 1928 roku dokonano zmiany nazwy szkoły na Szkołę Podchorążych Sanitarnych, a w 1930 roku powołano do życia Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. W czasie II wojny światowej, po upadku Polski,  na Zachodzie Europy powstało kilka polskich ośrodków kształcenia wojskowej kadry medycznej.

W 1945 r. w Łodzi powstała Wojskowo-Medyczna Szkoła Felczerów, którą po wielokrotnych reorganizacjach przekształcono w 1950 r. w Centrum Wyszkolenia Medycznego kształcące   wspólnie  z Akademią Medyczną w Łodzi  oficerów lekarzy oraz oficerów felczerów. W 1957 r. Uchwałą Rady Ministrów Nr 477/57 z dnia 7 listopada  zostaje powołana Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi która w 1975 roku swoim patronem obrała gen. dyw. profesora Bolesława  Szareckiego. Wojskowa Akademia Medyczna w okresie od 1957 roku do 2002 roku wykształciła ponad 5 tysięcy lekarzy wojskowych oraz stomatologów i farmaceutów.  Tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego otrzymało 190 wykładowców WAM. Rada Wydziału Lekarskiego WAM nadała stopnie doktora medycyny ponad 1800 osobom,  a 300 pracowników  uzyskało stopień doktora habilitowanego.

Po połączeniu Wojskowej  Akademii Medycznej z Akademią Medyczną w Łodzi i utworzeniu 1 października 2002 roku Uniwersytetu Medycznego,  Wydział Lekarski WAM został przekształcony w  Wydział Wojskowo-Lekarski  Uniwersytetu Medycznego. Wydział jest prawnym następcą i kontynuatorem tradycji Wydziału Lekarskiego WAM.  W 2007 roku przywrócono na tym Wydziale kształcenia kandydatów na lekarzy wojskowych dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2009 roku decyzją Senatu Uczelni  w skład Wydziału Wojskowo- Lekarskiego został włączony Wydział Fizjoterapii. W 2012 r. przekształcony na kierunek Fizjoterapia w ramach Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. W 2019 roku Wydział Wojskowo – Lekarski jako Kolegium Wojskowo – Lekarskie zostało włączone w struktury Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Oprócz tradycyjnych przedmiotów  nauczania dla kierunku lekarskiego prowadzone są  zajęcia  tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Podczas tych zajęć studenci-stypendyści MON  zdobywają wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w wojskowej służbie zdrowia w kraju oraz   na misjach pokojowych wojsk NATO.

 

GŁÓWNE KIERUNKI BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH NA KIERUNKU LEKARSKIM „WOJSKOWYM”

 • Biologiczne zagrożenia w środowisku człowieka
 • Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na elementy morfotyczne krwi
 • Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej w wybranych stanach chorobowych
 • Ocena odporności naturalnej i immunologicznej u dzieci z wrodzonymi wadami serca oraz u chorych z niewydolnością nerek
 • Zagadnienia epidemiologiczne i immunologiczne u dzieci z alergią pokarmową
 • Badania użyteczności klinicznej nowych biomarkerów funkcji żołądka
 • Badania nad udziałem układu serotoninergicznego i melatoninergicznego w patogenezie przewlekłych chorób przewodu pokarmowego
 • Wpływ substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym na komórki gruczołów dokrewnych w warunkach in vitro  (linie komórkowe i pierwotne hodowle)
 • Badania nad płodowym zespołem alkoholowym
 • Nowe markery w predykcji występowania powikłań narządowych i rokowanie u chorych z sepsą
 • Badania nad chorobami o podłożu autoimmunologicznym w neurologii
 • Badania nad podłożem genetycznym nefropatii cukrzycowej
 • Nefroprotekcja
 • Zastosowanie nowych metod profilaktyczno-diagnostycznych i leczniczych chorób układu moczowego i narządu płciowych męskich
 • Rozpoznanie i leczenie niewydolności komórek macierzystych rąbka rogówki
 • Nowoczesne metody leczenia i monitorowania wyników terapii w chirurgii ortognatycznej, onkologicznej i traumatologii twarzowo-szczękowej

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • lekarski
 • lekarski dla studentów wojskowych w ramach limitu MON

 

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW – PRZYSZŁYCH LEKARZY  CYWILNYCH W RAMACH  KOLEGIUM WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

Sześcioletni  okres studiów dzieli się na lata i semestry studiów powiązane z odpowiednimi procesami dydaktycznymi. Integralną częścią poszczególnych lat   i semestrów studiów są praktyki realizowane według odrębnych planów.  W toku pierwszych dwóch lat realizowane są głównie przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowe a na latach dalszych przedmioty  kliniczne. Proces nauczania  wymaga stosowania szerokiego profilu środków dydaktycznych: tradycyjnych i nowoczesnych technik audiowizualnych. Różnicowanie stosowanych metod nauczania i środków dydaktycznych obliczone jest na rozwijanie samodzielności studentów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz twórczego, pobudzającego inicjatywy myślenia. Proces dydaktyczno – wychowawczy     w całości ukierunkowany jest na uzewnętrznienie przez studentów cech osobowości właściwych w zawodzie lekarza. Szczególnie ważne jest znaczenie bioetyki i zajęć  z pracownikami naukowymi, opiekunami tworzącymi wzorce osobowe lekarza . Po zakończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom lekarza  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W ramach STN istnieją koła naukowe, a nasi studenci aktywnie uczestniczą  w corocznych zjazdach STN.

Prowadzona jest stała wymiana studentów z uczelniami państw europejskich w ramach programu Sokrates i  Erasmus. Studenci biorą czynny udział z licznych zawodach organizowanych przez AZS zarówno w ramach naszej uczelni jak i w imprezach ogólnokrajowych. Bazę rekreacyjno-sportową stanowi kompleks sal sportowych, basenu, boisk i gabinetów odnowy biologicznej zlokalizowanych wraz z akademikami przy placu Hallera i ulicy 6-go Sierpnia. Zapewnia to bezpieczeństwo i wygodę korzystania z tych obiektów.

Program nauczania  w toku 6-letnich studiów realizowany jest w oparciu o następujące zakłady i kliniki:

kształcenie ogólne

 • Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
 • Zakład Histologii i Embriologii
 • Zakład Biofizyki
 • Zakład Biochemii Hormonów
 • Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
 • Zakład Fizjologii Człowieka
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej
 • Zakładu Chemii i Biochemii Klinicznej
 • Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
 • Studium Informatyki i Statystyki Medycznej
 • Centrum Sportu
 • Centrum Nauczania Języków Obcych
 • Zakład Medycyny Rodzinnej
 • Zakład Prawa Medycznego
 • Centrum Informacyjno-Biblioteczne / zajęcia z przysposobienia bibliotecznego

 

kształcenie kliniczne

 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Klinika Pediatrii Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
 • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
 • Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii  
 • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
 • Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
 • Klinika Dermatologii,  Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
 • Klinika Ginekologii
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
 • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu
 • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
 • Zakład Nadciśnienia Tętniczego
 • Zakład Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej
 • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej

 

KSZTAŁCENIE STUDENTÓW PODCHORĄŻYCH – PRZYSZŁYCH LEKARZY WOJSKOWYCH DLA POTRZEB MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Obecny program nauczania został stworzony na podstawie uaktualnionych programów nauczania dawniej obowiązujących w WAM. Oprócz tradycyjnych przedmiotów wymienianych w standardach nauczania dla kierunku lekarskiego zawiera on przedmioty tzw. wojskowo-medyczne i wojskowe. Duży nacisk kładzie się na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Student cywilny kierunku lekarskiego Kolegium Wojskowo-Lekarskiego ma w trakcie trwania studiów możliwość podpisania  umowy z wojskiem i dołączenia do grupy studentów podchorążych. Od tego momentu nosi mundur, jest skoszarowany, otrzymuje żołd, uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedmiotów wojskowo-lekarskich i wojskowych i ma zapewnioną po ukończeniu studiów pracę jako lekarz-oficer  w strukturach wojskowej służby zdrowia.

Zajęcia dla studentów podchorążych odbywają się w grupach wspólnych ze studentami cywilnymi  w zakładach i klinikach wymienionych wcześniej oraz w oparciu o:

 • Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
 • Zakład Chirurgii Wojskowej
 • Zakład Farmakologii  i Toksykologii
 • Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego

 

PROFIL ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO KOLEGIUM WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

Absolwent posiada wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególności umiejętności: porozumiewania się z pacjentem i jego rodziną; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właściwego doboru badań dodatkowych, stawiania wstępnej diagnozy, leczenia chorób oraz udzielania pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Absolwenci kierunku lekarskiego – stypendyści Ministerstwa Obrony Narodowej  obok wymienionych powyżej umiejętności  posiadają wiedzę niezbędną w pracy lekarza-oficera.

Wojskowa służba zdrowia obejmuje całokształt opieki medyczno-sanitarnej w wojsku. Do jej zadań należy:

 • utrzymanie i praca nad wzmacnianiem stanu zdrowotnego sił zbrojnych przez właściwy dobór kandydatów do służby wojskowej
 • stała kontrola ich stanu zdrowia, kondycji oraz nadzór nad wychowaniem fizycznym;
 • zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i sanitarno-epidemiologicznych w obszarze zakwaterowania, żywienia, pracy, zaopatrzenia w wodę, higienę osobistą itp.;
 • szczepienia ochronne, wykrywanie zakażeń;
 • edukacja –  prowadzenie szkoleń medycznych;
 • przygotowanie sił zbrojnych na wypadek wojny;
 • zdolność do działania w warunkach polowych

 

A CO PO STUDIACH?

Obecnie wojskowa  służba zdrowia  przeżywa dość duże kłopoty kadrowe – brakuje lekarzy w jednostkach wojskowych i instytucjach centralnych MON. Wykwalifikowani medycy poszukiwani są również  do pracy w wojskowych  misjach zagranicznych.


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory