Opłaty

Informacja w sprawie opłat za studia w roku akademickim 2021/2022

Opłaty za studia student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany wnosić w następujących terminach:
I rata – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż w terminie do 30 września,
II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Warunki i tryb zwalniania z opłat:

Studentowi może być przyznana ulga w opłatach za studia za okres nieprzekraczający  łącznie dwóch semestrów.

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta   może wyrazić zgodę na:

  • – zwolnienie z opłat w całości lub w części
  • – rozłożenie opłat na raty,
  • – odroczenie terminu płatności.

Wnioski o zwolnienie z opłat  w całości, części, raty i odroczenie płatności student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

  1. wniosek dotyczący opłat za studia:
  2. za semestr zimowy – do 20 września 2020 r.
  3. za semestr letni – do 31 stycznia 2021 r.
  4. wniosek dotyczący usług edukacyjnych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpatrzeniu.