Opłaty

OPŁATY

Informacja w sprawie opłat za studia niestacjonarne (wieczorowe) w roku akademickim 2018/2019

Opłaty za studia student studiów niestacjonarnych jest zobowiązany wnosić w następujących terminach:

Studenci I roku:

I rata – nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Pozostali studenci:

I rata – przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie później niż w terminie do 30 września,

II rata – do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy.

Warunki i tryb zwalniania z opłat:

Studentowi może być przyznana ulga w opłatach za studia za okres nieprzekraczający  łącznie dwóch semestrów.

Dziekan na udokumentowany wniosek studenta   może wyrazić zgodę na:

 • – zwolnienie w całości lub w części, z opłat za studia lub usługi edukacyjne,
 • – rozłożenie opłat na raty,
 • – odroczenie terminu płatności.

Wnioski o zwolnienie z opłat student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

 1. wniosek dotyczący opłat za studia:
  • za semestr zimowy – do 20 września 2018 r.
  • za semestr letni – do 31 stycznia 2019 r.
 2. wniosek dotyczący usług edukacyjnych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.

Wnioski o rozłożenie  opłat na raty lub odroczenie terminu płatności student składa w Dziekanacie w następujących terminach:

 1. wniosek dotyczący opłat za studia:
 • a) za semestr zimowy:

– student I roku – do 10 października 2018 r.
– student pozostałych lat studiów – do 20 września 2018 r.

 • b) za semestr letni – do  31 stycznia 2019 r.

2. wniosek dotyczący usług edukacyjnych – w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma informującego o wysokości opłaty.

Wnioski składane po upływie terminów rozpatrywane są negatywnie.

 


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory