Streszczenia

 

Rok 2017/2018

 

Rok 2016/2017

 • mgr Marta Skowron
  Ocena wpływu stymulacji tkanek kończyny dolnej u chorych po artroskopii stawu kolanowego
 • mgr Edyta Blus
  Ocena parametrów antropometrycznych i stężeń wybranych adipocytokin u osób po zabiegu implantacji balonu żołądkowego
 • lek. Monika Rynkowska-Kidawa
  Ocena powikłań narządowych w przebiegu nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku
 • mgr Bartosz Mucha
  Związek naprawy DNA z polimorfizmem genów HRR i NHEJ u pacjentów z rakiem jelita grubego
 • lek. Aleksandra Godlewska
  Wpływ niektórych czynników okołooperacyjnych na częstość i zaawansowanie zjawiska glisteningu po operacji fakoemulsyfikacji i wszczepie sztucznej, akrylowej, hydrofobowej soczewki wewnątrzgałkowej
 • mgr Magdalena Kiełczewska
  Wpływ fali ultradźwiękowej oraz prądu wysokiej częstotliwości na wybrane komponenty masy ciała i parametry biochemiczne u kobiet
 • lek. Tomasz Chlebny
  Wpływ kofeiny na rozwój surfaktantu w zarodku kurzym. Badania ultrastrukturalne
 • lek. Piotr Niewiadomski
  Ocena  testu skrętu szyi w badaniach obiektywnych  u chorych z zawrotami głowy i/lub niedosłuchu
 • lek. Ryszard Kujawski
  Znaczenie prognostyczne krążących komórek nowotworowych w raku jelita grubego
 • mgr Kamil Klupiński
  Ocena skuteczności fizjoterapii z zastosowaniem platformy dynamometrycznej u pacjentów z chorobą zwvrodnieniową stawów kolanowych leczonych metodą mikrozłamań
 • lek. Magdalena Rysz-Górzyńska
  „Ocena subfrakcji cholesterolu LDL i HDL u chorych w różnych stadiach przewlekłej choroby nerek”
 • Magda Cuchra
  Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmów wycinania zasad azotowych (BER): OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APE1 dla rozwoju jaskry otwartego kąta
 • mgr Anna Walczak
  Znaczenie ekspresji oraz polimorfizmów genów cytokin dla występowania i progresji nieswoistych chorób zapalnych jelit oraz raka jelita grubego.
 • mgr Alicja Nowak
  Znaczenie ekspresji oraz polimorfizmów genów związanych z neurodegeneracją dla rozwoju jaskry pierwotnej otwartego kąta.
 • lek. Paulina Jackowska
  Porównanie wpływu leczenia statyną w monoterapii i w terapii skojarzonej z ezetymibem na immunologiczne mechanizmy regulacyjne u pacjentów z chorobą wieńcową.
 • lek. Bartosz Wilk
  Analiza współwystępowania zaburzeń psycidcznych u pacjentów chorych somatycznie, leczonych w oddziale  chorób wewnętrznych i geriatrii szpitala  MSW w Krakowie.
 • lek. Adam Halbina
  Wybrane wskaźniki aktywności immunologicznej u chorych na liszj czerwony płaski i liszaj rumieniowaty
 • lek. Sławomir Wolniak
  Efektywność terapii lekarzy uzależnionych od alkoholu
 • lek. Kamila Bazylińska 
  Ocen prognostyczna CEA u chorych z polipami jelita grubego leczonymi zabiegami endoskopowymi.
 • lek. Katarzyna Jończyk-Skórka
  Ocena zmian mikronaczyniowych u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej
 • mgr Beata Zdrodowska
  Wpływ ćwiczeń na stołach rehabilitacyjno-rekondycyjnych na gospodarkę lipidową i węglowodanową u pacjentów z cukrzycą typu II
 • lek. Sławomir Pośpiech
  Wpływ drgań wibracyjnych o niskiej częstotliwości i zmiennej amplitudzie na wybrane parametry fizjologiczne i morfologię krwi u osób uprawiających sport.
 • lek. Alicja Kozera-Kępniak
  Wybrane polimorfizyny pojedyńczych nukleotydów ludzkiego genu receptora pregnanu X (hPXR) a padaczka lekooporna.
 • lek. Sebastian Spaleniak
  Analiza wpływu stężenia kwasu moczowego na filtrację kłębuszkową w populacji pacjentów z cukrzycą typu 1-badanie prospektywne

 

Rok 2015/2016

 • lek. Marcin Milczarek
  WYNIKI LECZENIA OPERACYJNEGO PALUCHA KOŚLAWEGO
 • lek. Krystyna Nadolska
  WPŁYW UŻYWANIA NARKOTYKÓW NA ROZRÓŻNIANIE BARW
 • lek. Adam Ziemba
  WYSTĘPOWANIE CHORÓB 1 URAZÓW WŚRÓD ŻOŁNIERZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W MISJI STABILIZACYJNEJ POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO W AFGANISTANIE (W LATACH 2004-2014)
 • mgr Monika Terlecka
  Ocena przydatności klinicznej rozpuszczalnego urokinazowego receptora aktywatora plazminogenu suPAR w monitorowaniu stanu pacjentów leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii
 • Lek. Magdalena Korpas-Wasiak
  BADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WCZESNĄ TRACHEOTOMIĄ A RESPIRATOROWYM ZAPALENIEM PŁUC (VAP) U CHORYCH Z OSTRYMI SCHORZENIAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, LECZONYCH W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII (OIT).
 • lek Emilia Borowik
  Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych- wartościowa metoda screeningu polineuropatii sercowo-naczyniowej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
 • mgr Iga Barska
  Ocena albuminurii na tle innych wskaźników funkcji wydalniczej nerek u chorych na cukrzycę 1. i 2. typu
 • lek. Agnieszka Dębska-Kozłowska
  Ocena krótko- i długoterminowej odpowiedzi na terapię resynchronizująeą u pacjentów z niewydolnością serca po implantacji kardiowertera-defibrylatora z funkcją resynchronizującą (CRT-D).
 • mgr Irena Jeżowska-Smorąg
  Ocena występowania niewyjaśnionego przewlekłego zmęczenia oraz jego związku z zaburzeniami emocjonalnymi i depresją u pielęgniarek
 • lek. Robert Kijowski
  Badanie aktywności enzymatycznej hydrolaz lizosomalnych granulocytów wielojądrzastych obojętnoschłonnych oraz czynności wątroby u chorych z grzybicą paznokci leczonych terbinafiną
 • lek. Joanna Michalaska
  Ocena zaburzeń snu u chorych z jednostronnym lub obustronnym upośledzeniem drożności nosa
 • mgr Katarzyna Smyj
  „Badania nad wpływem programu rehabilitacji na jakość życia i wydolność czynnościową stawu kolanowego po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego współistniejącego z innymi obrażeniami”.
 • lek. Katarzyna Osowska
  Porównanie wartości wskaźnika ryzyka (RI) ze wskaźnikiem szerokości dołu międzykłkciowego (NW) w ocenie ryzyka uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w obrazie rezonansu magnetycznego
 • lek. Wojciech Bienias
  Związek łuszczycy pospolitej z nasileniem i przejawami autodestruktywności pośredniej
 • lek. Patrycja Wachowska-Kelly
  Ocena wydzielania serotoniny i dopaminy oraz czynności mioelektrycznej żołądka u osób z dyspersją czynnościową
 • lek. Joanna Mazur
  Ocena stężenia na poziomie białka i mRNA dla IL-1, IL-6, IL-10 oraz IL-12 u osób z zaburzeniami depresyjnymi nawracającymi.
 • mgr Marek Wiecheć
  „Wpływ aplikacji metody Dynamicznego Plastrowania (Kinesiology Taping) na wybrane cechy motoryczne u pływaków”
 • lek. Joanna Mossakowska-Wójcik
  „Znaczenie genów AMBRA1, NRGN i TCF4 w etiologii zaburzeń depresyjnych nawracających”
 • mgr Karolina Gębarowska
  Lecznictwo uzdrowiskowo-sanatoryjne  w wybranych ośrodkach w Ciechocinku do roku 1939
 • mgr Małgorzata Walczak
  Lecznictwo uzdrowiskowe i sanatoryjne w wybranych ośrodkach w Busku Zdroju dopołowy XX wieku
 • lek. Kinga Księżakowska-Łakoma
  Wpływ mutacji mtDNA na system oksydacyjnej fosforylacji w procesie powstawania raka błony śluzowej macicy
 • mgr Katarzyna Denys
  Związek między zachowaniami zdrowotnymi a jakością życia u pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu ruchu w trakcie procesu leczenia
 • mgr Marta Kutniewska-Kubik
  Analiza porównawcza jakości życia u osób przewlekle chorych somatycznie
 • lek. Anna Chruściel
  Badania ultrastrukturalne wycinków skóry w wybranych chorobach dermatologicznych
 • lek. Magdalena Cubała-Kucharskiej
  Wpływ alergii i nietolerancji pokarmowych na stan kliniczny w autyzmie
 • mgr Maciej Walasik
  Efektywność wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w obrębie reki u pacjentów z reumatoidalnymi zapaleniami stawów (RZS) leczonych w warunkach ambulatoryjnych
 • mgr Sławomir Gałęcki
  Aktywność fizyczna wśród uczniów  z wadami postawy ze szkół gimnazjalnych powiatu konińskiego
 • lek. Anna Frączak
  Ocena skuteczności metod endoskopowego leczenia krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w zależności od miejsca i przyczyny krwawienia

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”W języku angielskim” ]

 

Rok 2014/2015

 • lek. med. Aleksandra Konopa
  Analiza porównawcza przyczyn i  uwarunkowań czynów autodestrukcyjnych u osób tymczasowo aresztowanych i odbywających karę pozbawienia wolności
 • lek. med. Jerzy Brunowski
  Ocena wpływu uczestnictwa w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na seksualność i zachowania emocjonalne żołnierzy
 • lek. Robert Matysiak
  Wpływ kontrolowanego wysiłku fizycznego na wybrane parametry hemodynamiczne oraz procesy oksydacyjno-redukcyjne krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
 • lek. Łukasz Pakuła
  Badania ekspresji hamulców immunologicznych CTLA-4 i PD-1 w limfocytach T w okresie okołooperacyjnym u chorych na raka piersi
 • lek. Anna Zasowska-Nowak
  Wpływ diety wzbogaconej w Fragaria ananassa na aktywność paraoksonazy oraz profil lipidowy osocza zdrowych osób
 • lek. Anna Jałocha-Kaczka
  Porównanie stymulacji kalorycznej wodnej i powietrznej w badaniu wideonystagmograficznym
 • mgr Dariusz Niewiadomski
  Opracowanie radioizytopowej metody i programu do ilościowej oceny perfuzji krwi w mięśniach kończyn górnych oraz określanie zakresu wartości prawidłowych perfuzji w spoczynku u osób zdrowych
 • mgr Anna Merecz
  Znaczenie procesów naprawy DNA oraz polimorfizmów genów mechanizmu wycinania zasad azotowych: OGG1, XRCC1, MUTYH, ADPRT, APEI w patogenezie neuropatii cukrzycowej
 • Robert Matysiak
  Wpływ kontrolnego wysiłku fizycznego na wybrane parametry hemodynamiczne oraz procesy oksydacyjno-redukcyjne krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
 • lek. Krzysztof Strójwąs
  Występowanie zaburzeń somatycznych i nerwicowych u kobiet z rozpoznaniem raka gruvczczołu piersiowego
 • Jacek  Szczotkowski
  Porównanie skuteczności zabiegów endodoncji i radiofrekfencji w usuwaniu cellulitu u pacjentek SPA
 • Lek. Leszek Smorąg
  Ocena jakości życia i nasilenia zaburzeń depresyjnych u pacjentek z rozpoznaniem raka trzonu macicy i raka jajnika po przebytym leczeniu uzupełniającym
 • Mgr Julia Pingot
  Ocena skuteczności Terapii Wielokrotnego Impulsu u pacjentów z przewlekłymi bólami dolnej części kręgosupa w porównaniu z metodą MDT McKenzie i wyciągiem Saundersa
 • Dr n. med. Agata NOWACKA
  Ocena występowania cech dwubiegunowości w zaburzeniach depresyjnych nawracających a skłonności do zachowań samobójczych.
 • Mgr Remigiusz Rzepka
 • Mgr biol. Beata Marciniak
  Ocena genotoksyczności alfa-amanityny w komórkach szpiku kostnego myszy
 • Dr n. med. Agnieszka Majda
  Wpływ dostępu do filtrowanej wody pitnej na zmniejszenie ciężaru właściwego moczu u pacjentów z kamicą dróg moczowych.
 • Mgr Monika Łabęcka
 • Mgr Joanna Leśniewicz
  Ocena czynników psychospołecznych wpływających na występowanie wypalenia zawodowego wśród fizjoterapeutów
 • Dr n. med. Anna KUBSIK
  Wpływ promieniowania laserowego na stan funkcjonalny pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
 • Mgr Magdalena Justyna Kacperska
 • Lek. med. Karolina Jędrzejczak – Pospiech
  Wpływ wybranych suplementów diety na właściwości oksydacyjno- redukcyjne krwi i narząd wzroku.
 • lek. med. Piotr Edytko
  Przydatność oznaczenia wybranych biomarkerów w prognozowaniu i diagnostyce ostrej niewydolności przeszczepionej nerki
 • lek. med. Dworniak Katarzyna
  Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z twardziną układową lub toczniem rumieniowatym układowym
 • Mgr farm. Anna Szwedek-Trzaska
  Analiza czynników wpływających na podjęcie decyzji o samoleczeniu przez studentów wybranych uczelni łódzkich
 • Dr n. med. Roksana DORANTOWICZ
  Rola melatoniny w patogenezie miażdżycy – wpływ na śródbłonek, remodeling naczyniowy i lokalną odpowiedź immunologiczną
 • lek. med. Dworniak Katarzyna
  Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z twardziną układową lub toczniem rumieniowatym układowym

Rok 2013/2014

 

Rok 2012/2013